เคลม

5 Easy steps to Claim

Download Claim Form

Complete Form & Document

Submit Document

Review & Approved

Settlement

We are here to support with experienced claims team to help ease your troubles and keep you fully informed throughout the claim process. Please click one of the following below product for Claim Procedure.

 

Claim Contact - Tel : 02-624-1000 (24 Hours)

Email - [email protected]
              [email protected] (Motor Claim)

Claims Product Details

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
5. สำเนาใบขับขี่
6. สำเนากรมธรรม์
7. สำเนาใบมรณะบัตร (ในกรณีเสียชีวิต)
8. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
9. เอกสารอื่นๆ (ถ้าจำเป็น)
ทั้งนี้ ฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

การจ่ายค่าสินไหมส่วนแรกจะทำภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน การจ่ายค่าสินไหมเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเอกสารเพิ่มเติม

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม/รายงานอุบัติเหตุรถยนต์ Download Claim Form
2. สำเนาใบขับขี่
3. หมายเลขกรมธรรม์/ตารางกรมธรรม์รถยนต์
4. ภาพถ่ายความเสียหาย
5. สำเนาทะเบียนรถ
6. รายการค่าซ่อม/ใบเสนอราคาค่าซ่อม
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
8. สำเนารายงานตำรวจ (กรณีรถหาย หรือมีผู้เสียชีวิต)
9. กุญแจรถ (สำหรับกรณีรถหาย)
10. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (กรณีได้รับบาดเจ็บ)
11. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง (กรณีได้รับบาดเจ็บ)
12. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
13. สำเนารายงานชันสูตรศพ (กรณีเสียชีวิต)
14. สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อมของบุคคลภายนอก
15. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอกที่เสียหาย
16. เอกสารอื่นๆ (ถ้าจำเป็น)

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมสำหรับค่าซ่อม ค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

สำหรับเคลมรถยนต์สูญหาย และบริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หรือภายใน 45 วันหากต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติม

สำหรับการเคลมค่ารักษาพยาบาล กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

สำหรับเคลมกรณีทุพพลภาพถาวร กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
5. ภาพถ่ายความเสียหาย
6. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้าจำเป็น)

สำหรับกรณีเสียชีวิต กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนารายงานชันสูตรศพ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
5. สำเนาผลการสืบสวนจากตำรวจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิขอเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

รายการโรงพยาบาลในเครือ: Download Hospital List

 

สำหรับการเคลมค่ารักษาพยาบาล กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับเคลมกรณีทุพพลภาพถาวร กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ :

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
4. ภาพถ่ายความเสียหาย
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้าจำเป็น)

สำหรับกรณีเสียชีวิต กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนารายงานชันสูตรศพ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
5. สำเนาผลการสืบสวนจากตำรวจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิขอเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
3. สำเนากรมธรรม์หรือหมายเลขกรมธรรม์
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
3. ภาพถ่ายความเสียหาย
4. สัญญาก่อสร้าง
5. รายงานอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์สาเหตุ
6. สำเนากรมธรรม์หรือหมายเลขกรมธรรม์
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. รายงานการเกิดเหตุ หรือเคลมฟอร์ม
Download Claim Form
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัท
3. จดหมายเคลมจากบุคคลภายนอกผู้เสียหาย
4. รายงานการสืบสวนจากตำรวจ (ถ้ามี)
5. ภาพถ่ายความเสียหาย
6. สำเนากรมธรรม์ หรือหมายเลขกรมธรรม์
7. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และใบรับรองแพทย์ตัวจริง สำหรับความเสียหายต่อร่างกาย
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนากรมธรรม์หรือหมายเลขกรมธรรม์
3. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือหนังสือรับรองบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนากรมธรรม์หรือหมายเลขกรมธรรม์
3. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
4. เอกสารการขนส่ง ได้แก่ ใบกำกับสินค้า ใบรายการบรรจุหีบห่อสินค้า ใบตราส่ง ใบรายงานความเสียหาย เป็นต้น
5. จดหมายแจ้งความเสียหายไปยังผู้ขนส่ง
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือหนังสือรับรองบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนากรมธรรม์หรือหมายเลขกรมธรรม์
3. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
4. ใบรับสินค้า
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือหนังสือรับรองบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. รายงานการเกิดเหตุ หรือเคลมฟอร์ม
Download Claim Form
2. สำเนากรมธรรม์หรือหมายเลขกรมธรรม์
3. สำเนาใบขับขี่ และทะเบียนรถ
4. ใบกำกับสินค้า
5. ใบรับสินค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหากจำเป็น

ขั้นตอนในการพิจารณาค่าสินไหม:

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วันนับหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

Our website is currently being updated.

กรุณานำส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

1. เคลมฟอร์ม Download Claim Form
2. สำเนาบัตรประชาชน 
3. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน 
4. ผลการตรวจ Covid 19
5. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจาก Covid 19 (สำหรับโคม่าต้องระบุ อาการสำคัญ) 
6. ประวัติการรักษา
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 
8. เอกสารอื่นๆ ที่มีการร้องขอเพิ่มเติม 

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.