ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ลดโอกาสที่อาจจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อธุรกิจของคุณ

ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงหลายประเภทที่อาจส่งผลต่อความสูญเสียทางการเงินและสูญเสียผลกำไร เพื่อช่วยป้องกันและลดความสูญเสียทื่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของท่าน เคดับบลิวไอ ประกันภัย มีกรมธรรม์ที่รวมความคุ้มครองต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับธุรกิจของท่าน ซึงไม่ได้คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์อื่น ๆ

เรากำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคิดเบี้ยประกันอย่างเหมาะสม โดยกรมธรรม์ฉบับรวมความคุ้มครองดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

คุ้มครองทรัพย์สินและสต็อกสินค้าจากการโจรกรรม การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
คุ้มครองความสูญเสียเสียหายทางการเงินและทรัพย์สินจากการยักยอก ฉ้อโกงที่เกิดจากพนักงาน
คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ในตู้นิรภัย, ภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงระหว่างขณะขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง
คุ้มครองกระจกที่แตกเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ โจรกรรม ลักทรัพย์
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานถูกกำหนดด้วยกฎหมายแพ่งและกฎหมายแรงงาน ภายใต้กฎหมายนั้นจะคุ้มครองการบาดเจ็บของพนักงานโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของนายจ้างหรือไม่ โดยคุ้มครองค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.