การประกันภัยทางทะเลและสินค้าระหว่างการขนส่ง

หน้าหลัก การประกันภัยเชิงพาณิชย์

การประกันภัยทางทะเลและสินค้าระหว่างการขนส่ง

บรรเทาความเสียหายที่เกิดขี้นกับเรือเดินสมุทรและสินค้าระหว่างการขนส่ง

ท้องทะเลอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยภยันตรายมากมาย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เคดับบลิวไอ ประกันภัย รับประกันความเสี่ยงภัยสำหรับตัวเรือขนส่งสินค้าที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือ (P&I) ประกันภัยความรับผิดทางทะเลต่างๆ ประกันภัยเรือสำราญ ตลอดจนการประกันภัยสินค้าแบบพิเศษ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการรับประกันภัยทางทะเลมายาวนาน บริษัทฯ สามารถให้คำปรึกษาและออกแบบความคุ้มครองให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท ในอัตราเบี้ยที่แข่งขันได้

การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อสินค้าจากการขนส่งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือการขนส่งภายในประเทศ

 • การประกันภัยตัวเรือที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Hull Insurance)
  ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือและเครื่องจักร
 • การประกันภัยความรับผิดของธุรกิจการขนส่งสินค้า (Transport Operators’ Liability Insurance)
  คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) ผู้ขนส่งรถบรรทุก (Road hauliers) ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ หรือ คลังสินค้า (Logistics or Warehousing Operators) `สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน
 • การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการท่าเรือ (Ports & Terminals Insurance)
  ให้ความคุ้มครองการท่าเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ ผู้ให้บริการบรรจุสินค้าเข้าออกตู้คอนเทนเนอร์ และผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเรือ สำหรับความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อเรือ สินค้า และทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้า ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือ การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกอันเกิดจากปฏิบัติการของผู้เอาประกันภัย
 • การประกันภัยการต่อเรือ (Ship Builders’ Risk Insurance)
  ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพต่อเรือขณะที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือต่อเติมปรับปรุง
 • การประกันภัยความรับผิดของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance)
  ให้ความคุ้มครองเจ้าของเรือ ผู้จัดการเรือ สำหรับความรับผิดที่เกิดขี้นต่อลูกเรือ สินค้า การรั่วซึม มลพิษ การกู้ซากเรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลที่สามอันเกิดขึ้นจากการเดินเรือ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.