ประกันภัยความรับผิด

ประกันภัยความรับผิด

ในการดำเนินธุรกิจประจำวันของคุณนั้นมีความเสี่ยงที่หลากหลายซึ่งอาจมีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ความรับผิดเหล่านี้อาจเกิดจากการกระทำของคุณเองหรือการกระทำของพนักงานของคุณ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสถานที่หรือนอกสถานที่และในบางกรณียังเกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ

หากการดำเนินธุรกิจของคุณเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชนหรือทรัพย์สินของพวกเขา ซึ่งอาจมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท ของคุณ เนื่องจากคดีความเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์และบุคคลากรในการจัดการเรื่องดังกล่าว

เคดับบลิวไอ ประกันภัย ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากความรับผิดตามกฎหมายที่เป็นสาเหตุของความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินแก่บุคคลที่สามซึ่งรวมถึง:

  • การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • การประกันภัยความรับผิดแบบรวมความคุ้มครอง (ทั้งความรับผิดต่อสาธารณะและผลิตภัณฑ์)

ความคุ้มครองยังรวมถึง:

  • ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตชองบุคคลที่สาม
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
  • ความบาดเจ็บส่วนบุคคล
  • ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
  • ผู้เอาประกันภัยร่วม / ความรับผิดซึ่งกันและกัน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.