ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

首页 入职KWI

ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัท คิง ไว จำกัด (มหาชน)  ยินดีต้อนรับและเปิดรับสมัครตัวแทนและนายหน้า ประกันวินาศภัย ที่ประสงค์จะร่วมงาน และขยายตลาดประกันวินาศภัย กับบริษัทฯ โดยท่านที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและส่งข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและติดต่อ เพื่อคุยในรายละเอียดต่อไป


 

คุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

- มีคุณสมบัติตาม พรบ.ประกันวินาศภัย
- ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากบริษัทฯ
- สอบผ่านความรู้จากสมาคมประกันวินาศภัย
- ถือบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย  บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อให้เป็นไปตาม ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  - ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย

1. สำเนาบัตรตัวแทน - นายหน้า
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

การค้ำประกัน

หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาค้ำประกัน

1. บุคคลค้ำประกัน :
   1.1 ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับซี 4 ขึ้นไป
   1.2 บุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการเป็นพนักงานในบริษัท และใบรับรองเงินเดือน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน

หลักฐานประกอบการค้ำประกันของบุคคลค้ำประกัน
      
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ใบรับรองการเป็นพนักงานของบริษัท และใบรับรองเงินเดือน

เอกสาร ประกอบการสมัครตัวแทนนายหน้า มีดังนี้

1. ใบคำขอเปิดบัญชีตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย
2. สัญญาตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย
4. สัญญาการค้ำประกัน
5. หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย (ตว.7)

 
ช่องทางการรับสมัครและนำส่งเอกสาร
ฝ่ายการตลาดตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
เบอร์โทรศัพท์. 02-624-1037-1038
E-MAIL : [email protected]

Apply Form1

* Required Fields

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.