ความรับผิดทางวิชาชีพ

หน้าหลัก การประกันภัยเชิงพาณิชย์

ความรับผิดทางวิชาชีพ

ปกป้อง บริษัทและผู้บริหารของคุณ

ในสภาพแวดล้อมที่ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีมากขึ้น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพราะช่วยให้บริษัท และผู้บริหารของคุณให้ได้รับความคุ้มครองต่อความรับผิดตามกฎหมาย การคุกคามจากการต่อสู้คดี และความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ด้วยการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของ บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย คุณมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดทางวิชาชีพของคุณจะได้รับความคุ้มครอง เราจะช่วยลดความเสี่ยงในความรับผิดทางธุรกิจและวิชาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ

ความคุ้มครองนี้จะปกป้องผู้บริหารระดับสูงจากความเสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดขึ้นจากหน้าที่ของผู้บริหาร

ขอบเขตความคุ้มครอง

 • การเจรจาประนีประนอมนอกศาล
 • การชดใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งศาล
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • การดำเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการ และ/หรือพนักงาน อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต สำหรับการกระทำผิดที่ได้กระทำการตามหน้าที่ (ให้ความคุ้มครองพนักงานที่กระทำการในลักษณะเป็นการบริหารจัดการ หรือการควบคุมดูแล)
 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมเป็นพยาน การสืบสวน การตรวจสอบ หรือ การไต่สวนของทางการ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท
 • การดำเนินคดีโดยพนักงานต่อกรรมการ พนักงาน ที่ถูกกล่าวในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจ้างงาน เช่น การให้ออกโดยไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย หรือ การล่วงละเมิดทางเพศ
 

การขยายความคุ้มครองที่เลือกได้

 • คุ้มครองการดำเนินการตามกฎหมายต่อกรรมการ และ/หรือ พนักงานที่ดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัท
 • สามารถขยายความคุ้มครองให้บริษัท สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรื่องหลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจ้างงาน และ ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ในเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้

ความคุ้มครองนี้จะปกป้องผู้ประกอบวิชาชีพจากการฟ้องร้องที่อาจมาจากแหล่งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการกระทำผิดหน้าที่ทางวิชาชีพ

ขอบเขตความคุ้มครอง

 • การเจรจาประนีประนอมนอกศาล
 • การชดใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งศาล
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • การเผยแพร่ความลับโดยไม่เจตนา
 • ความรับผิดตามสัญญา (ความรับผิดฐานละเมิด)
 • การทำให้เสียชื่อเสียง
 • การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่เจตนา
 • ความรับผิดของกิจการร่วมค้า
 • การสูญเสียเอกสาร
 • การปฏิบัติทางการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น
 

การขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

 • ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเข้าพบศาล
 • ความคุ้มครองต่อเนื่อง
 • ผู้รับเหมาและที่ปรึกษา
 • การขยายระยะเวลาการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • การกระทำโดยเจตนา
 • บริษัทย่อยที่ก่อตั้งขึ้นใหม่
 • การสืบสวนสอบสวนที่เป็นทางการและค่าใช้จ่ายในการไต่สวน
 • ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 • ค่าใช้จ่ายในการทดแทนเอกสาร
 • การเข้าครอบครองกิจการ
 

การขยายความคุ้มครองที่เลือกได้

 • การจัดวงเงินทดแทนโดยอัตโนมัติ
 • ธุรกิจก่อนหน้า

โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือ สอบถามตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัยของท่าน ในกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.